Jadroplov Jadroplov d.d. - Split, Hrvatska Međunarodni pomorski prijevoz

Prijava
Jadroplov d.d. - Split, Hrvatska Međunarodni pomorski prijevoz
 
 
 

facebook linkedin

Novosti

7. srpnja 2010.

POZIV ZA REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta društva Jadroplov d.d. Split, Međunarodni pomorski prijevoz ( u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva dana 01. srpnja 2010. godine saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
JADROPLOV d.d. SPLIT


koja će se održati dana 23. kolovoza 2010. godine u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16.

I. Skupština će imati slijedeći
DNEVNI RED:
 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara

 2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009. godini

 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini

 4. Izvješće revizora za 2009. godinu

 5. Temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2009. godinu

 6. Donošenje Odluke o upotrebi zadržane dobiti ostvarene u 2009. godini i pokriću gubitka iz 2009. godine

 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za 2009. godinu

 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu

 9. Imenovanje revizora Društva za 2010. godinu


II. PRIJEDLOZI ODLUKA:
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:
AD 2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009. godini
AD 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini
AD 4. Usvaja se izvješće revizora za 2009. godinu
AD 5. Utvrđuju se temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2009. godinu
AD 6. Zadržana dobit u iznosu od 6.969.107,72 kn uporabit će se za pokriće dijela gubitaka iz ranijih godina, a ostvareni gubitak u iznosu 25.863.836,70 kn će se pokriti iz budućeg poslovanja.
AD 7. Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Uprave za 2009. godinu
AD 8. Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese odluku

AD 9. Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Eurotower, 17. kat, Ivana Lučića 2a.

III. POZIV DIONIČARIMA
Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Dioničari imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa:
 1. ako su upisani kao dioničari Društva u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine i

 2. ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.


Obrasci prijave mogu se dobiti u tajništvu Društva.

Dioničare mogu na Glavnoj skupštini zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjano ovjerene pisane punomoći. Opunomoćene osobe pisane punomoći zajedno sa prijavom sudjelovanja trebaju dostaviti tajništvu Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, jer u protivnom neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Ako u sazvanoj Skupštini nije postignut kvorum, iduća Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 06. rujna 2010. godine s početkom u 10 sati na istom mjestu.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka, dostupni su na uvid dioničarima u tajništvu Društva, svaki radni dan, u vremenu od 9 do 11 sati.

UPRAVA DRUŠTVA
ispis